Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

Constituirea întreprinderii de stat pentru silvicultură şi a ocoalelor silvice.

Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei” a fost constituită în anul 1961 cu denumirea de gospodărie silvică conform Hotărârii Sovietului Miniştrilor R.S.S. Moldoveneşti nr.35 din 15.02.1960 şi avea în componenţă ocoalele silvice Cinişeuţi, Pohrebeni, Susleni, Curchi, Selişte, Ivancea. Amenajarea din 1985, prin înfiinţarea  ospodăriei Cinegetice Rezina a modificat constituirea anterioară în baza ordinului Ministrului Gospodăriei Forestiere nr: 217 din 28.12.78, menţinând în componenţa  ospodăriei Silvice Orhei numai ocoalele silvice Pohrebeni, Susleni, Ivancea, Selişte şi Vatici - a cărui denumire a fost modificată din Ocolul Silvic Curchi.

În anul 1994, prin Hotărârea Guvernului R.M. nr: 338 din 26.05.94 Gospodăria Silvică Orhei a fost lichidată şi conform Hotărârii nr. 339 din 26.05.94 a fost organizată Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Orhei.

Ocol Silvic Teleşeu a fost constituit prin Ordinul Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva" nr. 10-P din 18.01.2002 şi avea suprafaţa de 4215,0 ha. Ordinul Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva" nr 126-p din 26.06.2007 modifică Ordinul ne 10-p şi stabileşte o suprafaţă de 3841,0 ha.

Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei” este constituită din 6 ocoale silvice cu următoarele denumiri si suprafeţe înregistrate la Oficiul de Cadastru:
1.Ocolul Silvic Pohrebeni - 3229 ha
2. Ocolul Silvic Susleni - 3913 ha
3. Ocolul Silvic Ivancea - 4293 ha
4. Ocolul Silvic Seliste - 4032 ha
5. Ocolul Silvic Vatici – 4421 ha
6. Ocolul Silvic Teleşau – 3863 ha.
Total - 23751ha
Pădurile din cadrul întreprinderii sunt situate pe teritoriul a 5 raioane administrative:
Orhei - 20981 ha
Rezina – 1100 ha
Străşeni – 1522 ha
Dubăsari – 126 ha
Criuleni – 22 ha
Total - 23751 ha.

Zonarea funcţională arboretelor a fost efectuată de amenajarea anterioară detailat la nivel de
arboret. Toate arboretele întreprinderii sânt încadrate in grupa I funcţională – arborete cu funcţii
speciale de protecţie şi producţie.
În raport cu obiectivele social economice şi funcţia prioritară s-a efectuat repartiţia arboretelor
din grupa I pe funcţii şi categorii funcţionale:
- pădurile situate pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe nisipuri şi petrişuri cu înclinare mai
mare de 20%, 2A T-II
- păduri, plantaţii forestiere executate pe terenuri degradate, 2E T-II
- păduri situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări
cu pantă până la 20% ,2L T-II
- păduri parc şi alte păduri de recreare de intensitate funcţională ridicată, 4A T-II
- păduri din jurul or. Orhei ,şi altor localităţi importante, 4B T-III
- benzile de pădure ,constituite din parcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţie
importante 4I T-II
- rezervaţii naturale destinate conservării unor medii de viaţă a genofondului şi ecofondului
forestier , 5C T-I
- rezervaţii peisagistice din fondul forestier ce prevede conservarea peisagelor mai valoroase
conform legii ariilor naturale protejate de stat, 5E T - I
- păduri rezervaţii de seminţe , 5H T-II
Lista categoriilor funcţionale distribuite pe unităţi amenajistice din cadrul ocoalelor silvice se
vor prezenta inginerilor proiectanţi pe fiecare ocol silvic in parte. Adăugător se va prezenta lista
terenurilor incluse legitim in fondul forestier de stat in perioada 1985 - 2007 cu categoriile funcţionale
in care s-au inclus.
O parte din arborete datorită funcţiilor pe care le îndeplinesc ele vor fi polifuncţionale, iar
evidenţa se va efectua după funcţia prioritară. Încadrarea în SUP se va efectua în baza funcţiei în care
sunt încadrate arboretele în dependenţă de tipul de categorie funcţională.

Conform „Lege privind ariilor naturale protejate de stat” din 1998, în cadrul Întreprinderii
Silvice pentru silvicultură Orhei sunt 8 rezervaţii şi 4 arbori seculari.
Datele inventarierii ariilor protejate de stat, efectuate în anul 2001 de către specialiştii ICAS
Chişinău, sunt prezentate pe ocoale silvice şi tipul rezervaţiei în tabelele de mai jos.
Arbori seculari sunt înregistraţi în cadrul Ocolului silvic Vatici parcela 52/4 – 3 unităţi de
Stejar pedunculat transmise 1995 mănăstirii Curchi HG 965 30 12 1994 şi parcela 26G – 1 Stejar
pedunculat.

Proiectul Hotărârii privind fondarea primului parc de național în Republica Moldova a fost aprobat la 12 iulie 2013, procedura s-a inițiat încă în anul 2008, regulamentul de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei" a fost aprobat prin Hotărirea Guvernului Nr. 923 din  12.11.2014. Crearea parcului a fost susținută de PNUD și Fondul Global de Mediu.

Parcul Național Orhei a fost constituit pe o suprafață de 33792,09 hectare incluzând 18 comune din 4 raioane -OrheiStrășeniCălărași și Criuleni. Din punct de vedere geografic, Parcul Naţional este amplasat în zona centrală a Republicii Moldova, la o distanţă de 46 km nord de oraşul Chişinău. Suprafaţa totală a Parcului Naţional constituie 33792,09 ha, incluzînd terenuri proprietate publică a statului - 19509,51 ha (18551,4 ha - fond forestier de stat), terenuri ale autorităţilor publice locale - 4404,87 ha şi proprietate privată - 9877,71 ha. Terenurile din fondul forestier se află sub jurizdicția Î.S.Î.S. Orhei și Î.S.Î.S. Călărași.